RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w  PHU DAGDA Kamila Kurek

 

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt.7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU DAGDA Kamila Kurek.

 

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres, w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

               na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),

               w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),

               ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),

               przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(art. 6 ust. 1 lit. f).

 

KIM JEST ADMINISTRATOR  DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

Administratorem DANYCH OSOBOWYCH jest Kamila Kurek .Administrator Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez PHU DAGDA Kamila Kurek. Osoby te mogą więc zwrócić się do Administratora Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Administrator Danych Osobowych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmie. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Administratora Danych mogą się, więc Państwo zwrócić, jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych.

.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

1. dostępu do danych osobowych (art.15)

2. do sprostowania danych (art. 16)

3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),

4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)

5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)

6. do sprzeciwu (art. 21)

7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)

8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: Kamila  Kurek Tel.692547541