Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Sprzedający - PHU DAGDA Kamila Kurek, 40-754 Katowice ul. Kijowska 68D.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.phudagda.pl, którego akceptacja jest wymagana przez klienta w procesie składania zamówienia.

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.phudagda.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonywać zakupów poprzez złożenie Zamówienia.

5. Towar – każdy produkt oferowany w sklepie, który pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

Podstawa prawna:

1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883),

5.Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271),

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.phudagda.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep jest własnością PHU DAGDA Kamila Kurek podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic z siedzibą w Katowicach  ul. Kijowska 68D, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 648-174-05-11, Regon: 240651272.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania elektronicznego zamawiania produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady realizacji umów sprzedaży w drodze zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;

d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną;

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu i przeglądarki internetowej.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.phudagda.pl w zakładce „sklep” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Warunkiem dokonania zakupu ze Sklepu Internetowego jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej.

3. Sprzedający może ograniczyć lub całkowicie pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jego dostępu do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,  w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające zasady współżycia społecznego.

c) Klient działa na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich.

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnego zamówienia bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste Sprzedającego,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy oraz nienadużywający zaufania Sprzedającego,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie dla własnego użytku prywatnego,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego (pisemnie na adres PHU DAGDA , 40-754 Katowice ul. Kijowska 68D, mailowo na adres phudagda@wp.pl  lub telefonicznie na numer 692547541) .

 

IV.Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu, ewentualnie za zgodą Sprzedającego telefonicznie lub drogą mailową. 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.phudagda.pl , dokonać wyboru zainteresowanego towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.

3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych co do ilości i rodzaju zamówionego towaru, wyświetlone zostanie na stronie Sklepu Internetowego podsumowanie zakupów, podlegające realizacji. Podsumowanie zawiera informacje określające:

a) wybrany produkt,

b) wartość zamawianych produktów (w tym cenę jednostkową),

c) koszt dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli mają miejsce),

d) wybranej metody płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oraz potwierdzeniu zamówienia.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz treścią niniejszego Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającą dokonania zamówienia, o której mowa powyżej.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności w formie przedpłaty lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyborem opcji „za pobraniem”.

 

V.  Dostawa

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta wskazanego w formularzu Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, w sposób wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, które pokrywa Klient.

3. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Dodatkowo przewidywalny termin realizacji dostawy podany będzie w wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie zamówienia.

5. Utrwalenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, paragonu lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 41 1050 1214 1000 0091 3979 9150.

b) za pobraniem płatnym dostawcy towaru.


 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenia oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu drogą pisemną na adres PHU DAGDA Kamila Kurek, 40-754 Katowice ul. Kijowska 68D.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku dostarczenia towaru, który z uwagi na jego właściwości nie może zostać zwrócony lub który ulega szybkiemu zepsuciu;

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres PHU DAGDA Kamila Kurek, 40-754 Katowice ul. Kijowska 68D. 

7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać odpowiednio zapakowany, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za niezgodność towaru zakupionego przez tego konsumenta zgodnie z zawartą umową, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać na adres PHU DAGDA Kamila Kurek, 40-754 Katowice ul. Kijowska 68D.

3. O wystąpieniu niezgodności towaru z umową Klient musi zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia jej stwierdzenia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni Sprzedawcę od odpowiedzialności.

4. Polityka Sklepu przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez wymianę na nowy towar, niewadliwy, objęty procedurą reklamacji, bądź inny towar do kwoty towaru reklamowanego, droższy towar za dopłatą, zwrot pieniędzy za towar będący przedmiotem reklamacji lub naprawę, jeżeli będzie możliwa.

5. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny lub faktura.

6. Reklamacje bez dowodu zakupu, jakim jest w szczególności paragon fiskalny lub faktura nie będą rozpatrywane.

7. Niedopuszczalna jest reklamacja towaru po upływie 2 lat od daty zakupu lub miesięca od daty stwierdzenia niezgodności/ wady.

8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy tj. taki sam towar lub inny towar w takiej samej lub wyższej cenie (za dopłatą).

9. Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas Klient ma prawo odstąpić od umowy oraz otrzymać zwrot pieniędzy.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.

11. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumentacji gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta.

12. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

13. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.

 

IX. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla procesu realizacji usługi, złożenia zamówienia oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, zmiany swoich danych osobowych bądż ich usunięcie. Klient może również żądać od Administratora przenoszenia swoich danych osobowych.

2. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie informacje dotyczące Klientów są bezpiecznie przechowywane i nie będą nigdy udostępniane do celów marketingowych podmiotom, które nie są partnerami współpracującymi ze Sprzedającym. Dane są chronione przed kradzieżą, zmianą, nieuprawnionym dostępem itp. za pomocą rozwiązań technologicznych i administracyjnych.

3. Dane Klienta wykorzystywane są do przesyłania ofert na temat produktów lub akcji, które mogą go zainteresować.

4. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania przesyłania informacji marketingowych, w tym celu należy o żądaniu poinformować Sprzedawcę.

5. Sprzedawca przechowuje dane Klienta przez czas niezbędny do świadczenia usług lub wymagany przez prawo. Po upływie tego czasu dane osobowe Klienta zostaną usunięte. Nie można usuwać danych, jeśli prawo wymaga przechowywania ich przez dłuższy czas — na przykład do prowadzenia księgowości lub jeśli ich przechowywanie jest uzasadnione prawnie w inny sposób (np. trwającą na mocy umowy relacją Klient-Sprzedawca).

6. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

7. Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego GIODO Warszawa ul.Stawki 2.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

GALERIA